BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

Dự án:…………………………

Địa điểm: …………………….

Chủ đầu tư: …………………….

Nhà thầu KS: Công ty CP kiểm định chất lượng xây dựng Toàn cầu

BÁO CÁO KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

Nội dung chính

I. CÁC CĂN CỨ THỰC HIỆN KHẢO SÁT XÂY DỰNG

1.Căn cứ pháp lý

 • Luật Xây dựng 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;
 • Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính Phủ.  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
 • Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015. Của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
 • Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015. Của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
 • Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 về sửa đổi bổ sung một số điều NĐ số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
 • Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ. Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Nhiệm vụ khảo sát Địa chất công trình Dự án:
 • Hợp đồng tư vấn xây dựng số:
 • Phương án kỹ thuật khảo sát địa chất công trình Dự án:
 • Nhật ký khảo sát địa chất công trình;

MỤC LỤC

 1. CÁC CĂN CỨ THỰC HIỆN KHẢO SÁT XÂY DỰNG
 2. Căn cứ pháp lý.
 3. Các tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng được áp dụng
 4. QUY TRÌNH, PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ KHẢO SÁT
 5. Mục đích khảo sát xây dựng
 6. Nguyên tắc chung
 7. Nội dung các công tác khảo sát
 8. KHÁI QUÁT VỀ VỊ TRÍ VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA KHU VỰC KHẢO SÁT, ĐẶC ĐIỂM,

Tải đầy đủ báo cáo khảo sát địa chất công trình Tại đây

Tham khảo dịch vụ khảo sát địa chất công trình của Toàn cầu

Đề cương khảo sát địa chất tại Toàn cầu