• Biên bản lấy mẫu hiện trường

    Trước khi có vật liệu để thí nghiệm vật liệu thì chúng ta phải có biên bản lấy mẫu hiện trường hay còn gọi là biên bản lấy mẫu vật...