TCXDVN 239:2006 – Bê tông nặng – Chỉ dẫn đánh giá cường độ bê tông trên kết cấu công trình

Đánh giá cường độ bê tông trên cấu kiện hoặc kết cấu công trình. Là so sánh cường độ bê tông hiện trường Rht (xác định bằng phương pháp khoan … Đọc tiếp TCXDVN 239:2006 – Bê tông nặng – Chỉ dẫn đánh giá cường độ bê tông trên kết cấu công trình