Thí nghiệm Thép Xây Dựng

Thí nghiệm thép xây dựng là một trong những hạng mục quan trọng trước khi thi công công trình. Thí nghiệm thép phải tuân theo các TCXDVN TCVN 1651-1985, TCVN 6285-1997,….