• TCVN 9070:2012 – Thí nghiệm ống nhựa gân xoắn HDPE

    TCVN 9070:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 272:2002 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều...

  • Lấy mẫu thí nghiệm đất

    Để thí nghiệm đất  thì cần biết tiêu chuẩn lấy mẫu đất là theo tiêu chuẩn việt nam TCVN4210:1995. Quy định chung về lấy mẫu, phương pháp xác định độ chặt...

  • Tiêu chuẩn lấy mẫu vải địa kỹ thuật

    Để thí nghiệm vải địa thì cần biết tiêu chuẩn lấy mẫu vải địa kỹ thuật là theo tiêu chuẩn việt nam TCVN 8222:2009. Quy định chung về lấy mẫu,...

1 2 3 34