• Thí nghiệm kéo thép

    Thí nghiệm kéo thép dùng máy kéo thép để xác định giới hạn chảy, giớn hạn bền, độ giãn dài, độ uốn nguội. Có 3 loại thép, thép tấm, thép...

  • Thí nghiệm kéo nhổ thép khoan cấy

    Thí nghiệm kéo nhổ thép khoan cấy nhằm mục dích thử khả năng dính bám của vật liệu keo dính giữa bê tông và thép. Xác định cường độ kéo...

  • Kết quả thí nghiệm bê tông

    Kết quả thí nghiệm bê tông tùy vào từng tiêu chuẩn đánh giá theo yêu cầu của khách hàng sẽ có kết quả đánh giá khác nhau. Công ty CP...

1 2 3 16