• Tiêu chuẩn nén mẫu vữa

    Tiêu chuẩn nén mẫu vữa theo tiêu chuẩn TCVN 3121-11:2003. Phương pháp thử để xác định cường độ uốn và nén của vữa đã đóng rắn. Nội dung tiêu chuẩn...

  • Báo cáo thí nghiệm vật liệu xây dựng

    Báo cáo thí nghiệm vật liệu xây dựng  hay còn gọi là  kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng được quy định trong hướng dẫn 154/HD – SXD ngày 08/05/2007....

  • TCVN 9070:2012 – Thí nghiệm ống nhựa gân xoắn HDPE

    TCVN 9070:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 272:2002 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều...

1 2 3 35