• Thí nghiệm kéo thép

    Thí nghiệm kéo thép dùng máy kéo thép để xác định giới hạn chảy, giớn hạn bền, độ giãn dài, độ uốn nguội. Có 3 loại thép, thép tấm, thép...

  • Thí nghiệm kéo nhổ thép khoan cấy

    Thí nghiệm kéo nhổ thép khoan cấy nhằm mục dích thử khả năng dính bám của vật liệu keo dính giữa bê tông và thép. Xác định cường độ kéo...

  • Dịch vụ kiểm định nâng tầng

    Kiểm định nâng tầng để đánh giá chất lượng công trình  là hoạt động kiểm tra, xác định chất lượng của sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình hoặc...

1 2 3 37