• Lấy mẫu thí nghiệm đất

    Để thí nghiệm đất  thì cần biết tiêu chuẩn lấy mẫu đất là theo tiêu chuẩn việt nam TCVN4210:1995. Quy định chung về lấy mẫu, phương pháp xác định độ chặt...

  • Biên bản lấy mẫu hiện trường

    Trước khi có vật liệu để thí nghiệm vật liệu thì chúng ta phải có biên bản lấy mẫu hiện trường hay còn gọi là biên bản lấy mẫu vật...