• HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM CHỐNG SÉT VAN

    Mục đích hướng dẫn thí nghiệm chống sét van: – Sơ bộ xác định tình trạng của chống sét . – Đánh giá tình trạng của chống sét ở điện...