Nội dung chính

TCXDVN 33:2006
CẤP NƯỚC – MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG ỐNG VÀ CÔNG TRÌNH – 
TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

WATER SUPPLY – DISTRIBUTION SYSTEM AND FACILITIES – DESIGN STANDARD

  1. CHỈ DẪN CHUNG

1.1. Tiêu chuẩn này được áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo mở rộng các hệ thống cấp nước đô thị. Các điểm dân cư nông thôn và các khu công nghiệp.

Ghi chú: 1- Khi thiết kế các hệ thống cấp nước còn phải tuân theo các.

tiêu chuẩn có liên quan khác đã được Nhà nước ban hành.

2- Tiêu chuẩn về cấp nước chữa cháy lấy theo TCVN 2622-1995.

1.2. Khi thiết kế hệ thống cấp nước cho một đối tượng cần phải:

–      Xét vấn đề bảo vệ và sử dụng tổng hợp các nguồn nước. Phối hợp các điểm tiêu thụ nước và khả năng phát triển trong tương lai. Đồng thời phải dựa vào sơ đồ cấp nước của quy hoạch vùng. Sơ đồ quy hoạch chung và đồ án thiết kế xây dựng các điểm dân cư và khu công nghiệp.

–      Phối hợp với việc thiết kế hệ thống thoát nước.

1.3. Hệ thống cấp nước được chia làm 3 loại, theo bậc tin cậy cấp nước, lấy theo bảng 1.1.

1.4. Khi lập sơ đồ cấp nước của các xí nghiệp công nghiệp. Phải cân bằng lượng sử dụng nước bên trong xí nghiệp. Để tiết kiệm nước nguồn và tránh sự nhiễm bẩn các nguồn nước. Nếu điều kiện kinh tế kỹ thuật cho phép khi làm lạnh các máy móc. Thiết bị sản xuất, ngưng tụ nước và các sản phẩm công nghệ nói chung .Phải áp dụng sơ đồ làm nguội nước bằng không khí hoặc nước để tuần hoàn lại.

Khi sử dụng trực tiếp nước nguồn để làm nguội sau đó lại xả trở lại nguồn. Phải dựa theo cơ sở kinh tế kỹ thuật và được sự thoả thuận của cơ quan quản lý và bảo vệ nguồn nước.

1.5. Khi thiết kế hệ thống cấp nước cho một đối tượng phải chọn được công nghệ thích hợp về kỹ thuật, kinh tế.  Điều kiện vệ sinh của các công trình, khả năng sử dụng tiếp các công trình hiện có. Khả năng áp dụng các thiết bị và kỹ thuật tiên tiến.

1.6. Hệ thống cấp nước phải đảm bảo cho mạng lưới. Và các công trình làm việc kinh tế trong thời kỳ dự tính cũng như trong những chế độ dùng nước đặc trưng.

1.7. Phải xét đến khả năng đưa vào sử dụng đường ống. Mạng lưới và công trình theo từng đợt xây dựng. Đồng thời cần dự kiến khả năng mở rộng hệ thống.  Và các công trình chủ yếu so với công suất tính toán.

1.8. Không được phép thiết kế công trình dự phòng chỉ để làm việc khi có sự cố.

1.9. Khi thiết kế hệ thống cấp nước sinh hoạt và hệ thống cấp nước sinh hoạt – sản xuất hỗn hợp. Phải dự kiến vùng bảo vệ vệ sinh theo quy định ở Mục 11.

1.10. Chất lượng nước ăn uống sinh hoạt phải đảm bảo yêu cầu theo tiêu chuẩn. Chất lượng do Nhà nước quy định và Tiêu chuẩn ngành (xem Phụ lục 6).

Trong xử lý, vận chuyển và dự trữ nước ăn uống phải sử dụng những hoá chất, vật liệu, thiết bị,… Không gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng nước.

Chất lượng nước dùng cho công nghiệp và việc sử dụng hoá chất để xử lý nước. Phải phù hợp với yêu cầu công nghiệp và phải xét đến ảnh hưởng của chất lượng nước đối với sản phẩm.

 

Tải đầy đủ tiêu chuẩn TCXDVN 33:2006 tại đây