Mẫu hợp đồng thí nghiệm vật liệu xây dựng theo nghị định số 107. Và luật doanh nghiệp hiện hành. Công ty CP Kiểm định chất lượng xây dựng toàn cầu đưa ra biểu mẫu như sau:

Nội dung chính

Hợp đồng thí nghiệm vật liệu xây dựng

 • Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/04/2014. Hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015.
 • Căn cứ nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của thủ tướng chính phủ quy định về điểu kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp.
 • Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 2 bên.
 • Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và năng lực thực hiện của Bên B.

 

Hôm nay, ngày tháng năm 2021 chúng tôi gồm có:

 

Bên A: CÔNG TY ……

Địa chỉ: ……

Mã số thuế: ……………..

Đại diện: ……………..

Chức vụ: ……………………..

Số điện thoại: ………………………..

 

BÊN B: CÔNG TY CP KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG TOÀN CẦU

Địa chỉ: Số 6BT4-2 KĐT Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại:  0982 512 385

Số tài khoản: 21710000496857 Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt Nam  –  Chi nhánh Từ  Liêm

Mã số thuế: 0108783500

Đại diện: Ông/ Bà: Nguyễn Thị Thảo                    Chức vụ: Giám đốc

 

Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng nguyên tắc về dịch vụ phân tích và thử nghiệm mẫu ( Sau đây gọi tắt là Hợp Đồng) với các nội dung sau:

Điều 1: Nguyên tắc hợp tác

 • Hai bên hợp tác cung ứng, sử dụng dịch vụ phân tích và thử nghiệm mẫu trên nguyên tắc.  Bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi trong khuôn khổ các quy định của pháp luật.
 • Thông qua hợp tác nhằm nâng cao hình ảnh, uy tín về chất lượng dịch vụ của mỗi bên. Đảm bảo kinh doanh lâu dài hiệu quả.
 • Trong khuôn khổ Hợp đồng này, hai bên sẽ ký tiếp các hợp đồng hoặc giấy yêu cầu. ( Bằng văn bản, điện thoại và thư điện tử). Đối với từng lô mẫu hàng hóa sản phẩm cụ thể. Chi tiết mẫu hàng hóa, số lượng, giá cả, giao hàng, phương thức thanh toán. Và các điều khoản khác (nếu có) sẽ được chỉ rõ trong các hợp đồng, yêu cầu hoặc đơn đặt hàng tương ứng.

Điều 2: Phạm vi hợp đồng

 • Bên B cung ứng dịch vụ phân tích và thử nghiệm mẫu theo phạm vi như phụ lục đính kèm hợp đồng này. Theo nhu cầu bên A và phù hợp năng lực của bên B
 • Trường hợp mẫu và các chỉ tiêu thử nghiệm ngoài phạm vi của hợp đồng thì hai bên tiến hành thương lượng. Về giá phí và yêu cầu kỹ thuật chất lượng dịch vụ và các điều khoản khác được đảm bảo đúng như hợp đồng này.

Điều 3: Phương thức thực hiện

 • Khi phát sinh nhu cầu, bên A sẽ gửi cho bên B mẫu cần phân tích. Và giấy yêu cầu phân tích mẫu (có thể gửi qua fax hoặc email). Trong đó ghi rõ nội dung yêu cầu cụ thể của bên A và các thông tin cần thiết khác. Tuy theo phạm vi hoặc khối lượng công việc. Hai bên có thể thương thảo ký hợp đồng trên các cơ sở các nguyên tắc đã thỏa thuận trong hợp đồng này.
 • Sau khi nhận được giấy chứng yêu cầu phân tích mẫu và mẫu, bên B có trách nhiệm tiến hành xác nhận về việc phân tích và thử nghiệm mẫu, giá phí. Và tiến hành phân tích thử nghiệm trong thời gian ngắn nhất.
 • Ngay sau khi hoàn tất công việc phân tích và thử nghiệm mẫu theo yêu cầu của bên A. Bên B phải cung cấp cho bên A phiếu kết quả phân tích thử nghiệm mẫu.

Điều 4: Phí phân tích thử nghiệm mẫu và hình thức thanh toán:

 • Phí phân tích và thử nghiệm mẫu được tính toán căn cứ công việc thực tế và biểu phí quy định của bên B
 • Chứng từ thanh toán gồm: 1 bản gốc tài chính hóa đơn hợp lệ; 1 hoặc nhiều bản gốc phiếu kết quả phân tích và thử nghiệm mẫu.
 • Phương thức và thời gian thanh toán: Việc thanh toán cho bên b theo hợp đồng này sẽ được thực hiện bằng tiền mặt (hoặc chuyển khoản). Tại trụ sở của bên B khi nhận mẫu hoặc theo thỏa thuận với bên B.

Điều 5: Trách nhiệm và quyền hạn của mỗi bên

5.1 Trách nhiệm của  bên A

– Bên A có trách  nhiệm gửi mẫu và yêu cầu đến trụ sở bên B. Trong trường hợp bên B đi lấy mẫu ở địa điểm khác thì bên A có trách nhiệm thanh toán chi phí cho công việc này

– Cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các tài liệu mà bên A có thể cung cấp cho bên B khi có yêu cầu

– Thanh toán phí phân tích và thử nghiệm mẫu và các chi phí hợp lý khác cho bên B theo các điều kiện và phương thức thanh toán quy định tại điều 4 hợp đồng này

– Có quyền yêu cầu bên B giải thích  kết quả phân tích và thử nghiệm mẫu nếu chứng minh được kết quả do bên B cung cấp không chính xác

5.2 Trách nhiệm của  bên B

– Tổ chức  tiến hành tiếp nhận và thực hiện công việc  phân tích  và thử nghiệm mẫu theo yêu cầu của bên A. Việc phân tích và thử nghiệm mẫu phải  tiến hành một cách trung thực, khách quan, độc lập, kịp thới, đúng quy định, tiêu chuẩn, phương pháp phân tích thử nghiệm

– Chịu trách nhiệm và tính chính xác cũa nội dung và kết quả các phiếu kết quả phân tích và thử nghiệm mẫu

– Yêu cầu bên A thanh toàn đầy đủ, đúng hạn, phí phân tích và thử nghiệm theo hợp đồng này

Điều 6: Hiệu lực của hợp đồng

– Mọi thay đổi  của hợp đồng  phải được hai bên thống nhất bằng văn bản

– Mọi tranh chấp giữa 2 bên sẽ được giải quyết  trước tiên bằng thương lượng hòa giải. Nếu hai bên  không thương lượng được thì  tranh chấp đó sẽ được giải quyết. Tại toàn án kinh tế Hà Nội và phán quyết của toàn án là quyết định cuối cùng

– Hợp đồng này có hiệu lực 1 năm kể từ ngày ký, hết thời hạn hai bên sẽ đánh giá lại hiệu quả phối hợp các công việc đã được thực hiện để xem xét ký tiếp hợp đồng.

Hợp đồng này được chia làm 4 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau

ĐẠI DIỆN BÊN BĐẠI DIỆN BÊN A
GIÁM ĐỐCGIÁM ĐỐC
 

 

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ THẢO

Trên đây là mẫu hợp đồng thí nghiệm vật liệu xây dựng của Trung tâm thí nghiệm  vật liệu xây dựng của chúng tôi. Để được tư vấn về kỹ thuật, liên hệ hotline 0982512385