TCXD 205 -1998: Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế

MÓNG CỌC – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
Pile Foundation – Design Standard

Nội dung chính

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này được áp dụng để thiết kế móng cọc của nhà và công trình (sau đây gọi chung là công trình) xây dựng mới hoặc công trình cải tạo xây dựng lại.
Tiêu chuẩn này không áp dụng để thiết kế móng cọc của công trình xây dựng trên đất đóng băng vĩnh cửu, móng máy chịu tải trọng động cũng như trụ của cọc công trình khai thác dầu trên biển và cọc công trình khác trên thềm lục địa.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng Tiêu chuẩn này. TCVN 2737:1995 Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế;
TCVN 3118:1993 Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ nén;
TCVN 4200:2012 Đất xây dựng – Phương pháp xác định tính nén lún trong phòng thí nghiệm; TCVN 4116:1985 Kết cấu Bê tông và Bê tông cốt thép thủy công – Tiêu chuẩn thiết kế;
TCVN 4419:1987 Khảo sát cho xây dựng – Nguyên tắc cơ bản;
TCVN 5574:2012 Kết cấu Bê tông và Bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế; TCVN 5575:2012 Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế;

TCVN 5746:1993 Đất xây dựng – Phân loại;

TCVN 6170-3:1998 Công trình biển cố định – Tải trọng thiết kế;
TCVN 9346:2012 Kết cấu Bê tông và Bê tông cốt thép – Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển;
TCVN 9351:2012 Đất xây dựng – Phương pháp thí nghiệm hiện trường – Thí nghiệm xuyên Tiêu chuẩn;
TCVN 9352:2012 Đất xây dựng – Phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh; TCVN 9362:2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình;

TCVN 9363:2012

Khảo sát cho xây dựng – Khảo sát địa kỹ thuật cho nhà cao tầng; TCVN 9379:2012 Kết cấu xây dựng và nền – Nguyên tắc cơ bản về tính toán;
TCVN 9386-1:2012 Thiết kế công trình chịu động đất – Phần 1: Quy định chung, tác động động đất và quy định đối với kết cấu nhà;
TCVN 9386-2:2012 Thiết kế công trình chịu động đất – Phần 2: Nền móng, tường chắn và Các vấn đề địa kỹ thuật.
TCVN 9393:2012 Cọc – Phương pháp thử nghiệm tại hiện trường bằng tải ép tĩnh dọc trục;
TCVN 9402:2012 Hướng dẫn kỹ thuật công tác địa chất công trình cho xây dựng trong vùng castơ.

>> Xem đầy đủ TCXD 205 -1998: Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế tại đây