Để đánh giá kiểm tra thí nghiệm chất lượng sơn. Thì việc lấy mẫu thí nghiệm sơn dựa theo tiêu chuẩn TCVN 5669:2007. Tiêu chuẩn này quy định quy trình kiểm tra sơ bộ từng mẫu thử. Quy trình chuẩn bị mẫu thử bằng cách pha trộn đại diện cho lô hàng hay cho sơn, vecni. Chưa được đóng gói hoặc các sản phẩm liên quan, lấy mẫu sản phẩm cần kiểm tra theo TCVN 2090 : 2007. Lấy mẫu theo lô sản xuất, 1 mẫu/ 1 lô 2 lít/ mẫu.

Lấy mẫu thí nghiệm sơn

Lấy mẫu thí nghiệm sơn

Nội dung chính

1. Sản phẩm lỏng

Lấy mẫu thí nghiệm sơn với sản phẩm dạng lỏng

Sau khi khuấy kỹ từng mẫu một , rót. Hoặc chuyển mẫu sang thùng chứa sạch khô có kích thước thích hợp. Rồi trộn kỹ bằng cách lắc, khuấy cho thật đều. Khi mẫu đã đồng nhất thì tiến hành rút gọn mẫu theo TCVN 2090 : 2007. Chứa mẫu rút gọn trong một hoặc nhiều thùng chứa sạch, cho phép hao hụt 5 %, sau đó nút chặt. Dán nhãn và, nếu cần thì niêm phong thùng chứa lại.

2. Sản phẩm có độ nhớt cao

Lấy mẫu thí nghiệm sơn với sản phẩm có độ nhớt cao

Không thể quy định bất kỳ một quy trình riêng biệt nào để áp dụng chung. Tùy theo từng loại mà cần có cách giải quyết cụ thể. Cần lưu ý đến khả năng sử dụng các thiết bị cơ khí để khuấy trộn. Tính chất khó trộn của vật liệu có độ nhớt cao và tổn thất những hợp phần dễ bay hơi.

3. Sản phẩm dạng bột

Lấy mẫu thí nghiệm sơn với sản phẩm có dạng bột

Đổ vật liệu từ các thùng chứa mẫu khác nhau vào trong thùng khô sạch có kích cỡ thích hợp rồi trộn đều. Rút gọn mẫu đến cỡ thích hợp (1 kg đến 2 kg).  Bằng cách chia tư hoặc bằng tay hoặc bằng phương tiện chia mẫu.  Rồi đựng mẫu rút gọn vào trong một hoặc nhiều thùng chứa khô sạch. Nút chặt, dán nhãn và nếu cần niêm phong thùng chứa.

4. Ghi nhãn thùng chứa mẫu

Ghi những nội dung sau lên nhãn thùng chứa mẫu, nếu biết:

a) tên cơ sở sản xuất và mô tả sản phẩm;

b) ngày sản xuất;

c) người gửi mẫu;

d) kích cỡ và chi tiết khác của lô hàng;

e) vị trí lấy mẫu, ngày lấy mẫu và tên người lấy mẫu;

f) số tham khảo hoặc số mẻ sản xuất, thùng chứa, phuy chứa, v.v… mà mẫu được lấy từ đó;

g) ngày pha trộn và người pha trộn;

h) viện dẫn tiêu chuẩn này.

Nếu mẫu được gửi đến…………

5. Báo cáo lấy mẫu

Báo cáo lấy mẫu, có thể được giữ ở dạng điện tử, bao gồm các thông tin dưới đây.

− viện dẫn tiêu chuẩn này;

− dụng cụ lấy mẫu được sử dụng;

− loại vật chứa được lấy mẫu, ví dụ xi-tec xe tải đường bộ, xi-tec tàu hoả, khoang chứa tàu biển, thùng phuy, túi, xi-tec, dòng sản xuất;

− các nhận xét bất kỳ liên quan đến điều kiện bao gói vật chứa và/hay đơn hàng;

− các nhận xét khác, ví dụ thùng đầu tiên, vật chứa bị quay lại, vv…;

− độ sâu mẫu được lấy.