Sau quá trình kiểm tra phòng thí nghiệm thì bên phía chủ đầu tư ra văn bản chấp thuận phòng thí nghiệm hiện trường. Biểu mẫu văn bản như sau:                                                                                                                        
      Công ty ABC – XXX                                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       Số…/…/…./ năm                                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
V/v: chấp thuận phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng                                                           Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 202..

Nội dung chính

Văn bản chấp thuận phòng thí nghiệm hiện trường

 Kính gửi:…………………………
– Đoàn tư vấn giám sát : ……………………………
– Tổng thầu: …….
– Căn cứ hợp đồng tổng thầu  số …./…./….. ngày …….. giữa liên danh đầu tư :Công ty Cổ phần sản xuất….. (. và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng ……) với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng …..
 – Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu văn phòng giao dịch. Nhà ở chung cư cao tầng, khu căn hộ khách sạn lưu trú. Khu biệt thự và nhà vườn để bản và cho thuê…..
– Căn cứ công tác thí nghiệm vật liệu thực tế của dự án.
– Căn cứ biên bản kiểm tra phòng thí nghiệm ngày …………… của Ban quản lý dự án. Tư vấn giám sát và Báo cáo kiểm tra năng lực phòng Las ….. ngày …… của đoàn tư vấn giám sát. Ban quản lý dự án ……. thông báo đến Ban điều hành Tổng thẩu và các nhà thầu khác đang thi công tại dự án về việc dùng thí nghiệm  tại phòng Las XD … cho toàn bộ công tác thí nghiệm (Có lits danh mục đính kèm) tại dự án ……..             

Tên doanh nghiệp: …………………..

Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lượng công trình.
Mã số phòng thí nghiệm: ………………………
Địa chỉ văn phòng: …………………………………………..
Phỏng Las hiện trường: Khu đất VP …
Thời gian bắt đầu thực hiện thí nghiệm tại phòng ……..: Từ thứ ….. ngày ……… 
Phụ trách phòng Las …. Mr: ….. – SĐT: …….
Trân trọng!
Nơi nhận:                                                                                                                                     BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
– Như kính gửi                                                                                                                                  Ký và đóng dấu
– HĐHTĐT (để báo cáo)
– Luu BQLDA