Trước khi thí nghiệm vật liệu xây dựng tại công trình thì trước đó chủ đầu tư, tư vấn giám sát, nhà thầu đến kiểm tra phòng thí nghiệm. Phòng las XD 508 thuộc Công ty CP Kiểm định chất lượng xây dựng Toàn cầu đưa ra biểu mẫu biên bản kiểm tra phòng thí nghiệm như sau:

Download đầy đủ mẫu biên bản kiểm tra phòng thí nghiệm: Tại đây


TCVN 4453 : 1995

TCVN 4453 : 1995

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nội dung chính

 BIÊN BẢN KIỂM TRA PHÒNG THÍ NGHIỆM

Đánh giá năng lực của phòng thí nghiệm.

Công trình: .

Gói thầu: Thi công xây dựng công trình.

Hôm nay, ngày       tháng      năm 2020. Chúng tôi gồm :

I/ Thành phần tham gia:

  • Đơn vị tư vấn giám sát: 

– Ông:                                             Chức vụ:

2)  Nhà thầu thi công xây dựng: 

– Ông: …………………….                         Chức vụ: …………………………..

3)  Đơn vị thí nghiệm: Phòng thí nghiệm LAS – XD508 thuộc Công ty cổ phần kiểm định chất lượng Xây dựng Toàn Cầu

-Ông/ Bà:                                            Chức vụ:

  1. Thời gian và địa điểm:

Bắt đầu:              ngày      tháng      năm 2021

Kết thúc:             ngày      tháng      năm 2021

Tại: Phòng TN trung tâm LAS XD508 và phòng TN hiện trường công trình.

III/ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC PHÒNG THÍ NGHIỆM:

2.1/ Đại điểm kiểm tra:

– Tại phòng thí nghiệm

–  Địa chỉ: 17 LK6 KĐT Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội

2.2/ Về thiết bị, dụng cụ phòng thí nghiệm:

– Kiểm tra phù hợp với tiêu chuẩn phòng thí nghiệm chuẩn xác trong quá trình thí nghiệm.

2.3/ Công tác kiểm định, hiệu chuẩn:

– Kiểm tra các dụng cụ đo chuẩn kiểm định theo chỉ dẫn của Bộ khoa học công nghệ.

– Ngày kiểm định, hiệu chuẩn tới: 10/2021

2.4/ Kiểm tra trình độ chuyên môn của đội ngũ thí nghiệm viên:

– Đội ngũ nhân viên thí nghiệm: Được đào tạo và được cấp chứng chỉ thí nghiệm hành nghề đầy đủ.

– Các thí nghiệm viên đã có kinh nghiệm 03 năm công tác trở lên, thành thạo công việc.

2.5/ Tiêu chuẩn thí nghiệm:

–  Các máy móc thiết bị dụng cụ và các tiêu chuẩn phục vụ công tác thí nghiệm đầy đủ.

2.6/ Điều kiện làm việc:

– Kiểm tra vệ sinh an toàn bảo hộ cho các nhân viên: Đầy đủ

– Kiểm tra vệ sinh an toàn môi trường: Tốt

– Kiểm tra diện tích phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình : 120 m2

2.7/ Về khả năng thực hiện thí nghiệm của phòng:

– Trên cơ sở trang thiết bị, đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác thí nghiệm. Tài liệu hồ sơ, quy trình tiêu chuẩn thí nghiệm có cùng các điều kiện khác về môi trường. Mặt bằng thí nghiệm, phòng thí nghiệm có khả năng thực hiện các phép thử theo TCVN & Tiêu chuẩn nước ngoài để phục vụ thi công Dự án. Các phép thử thực hiện của Dự án như thí nghiệm vật liệu xây dựng, đất, đá, cát, xi măng…(Kèm theo danh mục các phép thử được Bộ khoa học công nghệ công nhận).

III/ CÁC NHẬN XÉT, KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ:

3.1/ Nhận xét về các mặt:

– Đội ngũ thí nghiệm viên: Đầy đủ văn bằng chứng chỉ,  thành thạo trong công việc, có kinh nghiệm 03 năm công tác trở lên.

– Thiết bị, dụng cụ thí nghiệm: Đầy đủ thiết bị dụng cụ đã được kiểm định, đáp ứng được yêu cầu của Dự án.

– Diện tích mặt bằng, môi trường thí nghiệm: Đáp ứng được yêu cầu.

– Khả năng thực hiện các phép thử: Có khả năng thực hiện được phần lớn các phép thử theo đúng quy trình, quy phạm mà Dự án yêu cầu.

3.2/ Kết luận và kiến nghị:

Các nội dung đánh giá trên đã được các thành viên tham gia đánh giá nhất trí như sau:

– Nhất trí công nhận khả năng thực hiện: Các phép thử (kèm theo) Phòng thí nghiệm LAS……..được thực hiện các phép thử mà dự án yêu cầu, để  phục vụ cho công tác kiểm tra đánh giá chất lượng công trình trên.

– Một số kiến nghị cụ thể đối với phòng thí nghiệm: Thực hiện các phép thử theo đúng quy trình, quy phạm hiện hành, đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình.

Thời gian chấp thuận: Ngày       tháng 11 năm 2021.

(Kèm theo giấy chứng nhận năng lực và các văn bản về thời hạn kiểm định của cục đo lường chất lượng)

Biên bản này được lập thành 03 bản gửi các bên có liên quan./.

 

Đ.D TƯ VẤN GIÁM SÁT

 

 

 

 

Đ.D NHÀ THẦU THI CÔNG  

 

                                                                 Đ.D PHÒNG THÍ NGHIỆM