Quy cách, tiêu chuẩn lấy mẫu dây điện, cáp điện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5936:1995. Áp dụng cho cáp và dây dẫn điện. Chi tiết cụ thể cách lấy mẫu từng chỉ tiêu thí nghiệm như sau:

Nội dung chính

1. Quy cách tiêu chuẩn lấy mẫu dây điện do chiều dày và đường kính

Tách vỏ bọc ra khỏi cách điện và rút ruột dẫn ra không được làm hư hại lớp các  điện. Lớp bán dẫn bên trong hoặc bên ngoài, nếu được liên kết với chất cách điện, không cần tách bỏ.

Mỗi mẫu thử phải gồm có một lát mỏng cách điện. Lát mỏng phải được cắt với một dụng cụ thích hợp (dao sắc, dao cạo, v.v…) dọc theo mặt phẳng vuông góc với trục của dây dẫn.

Nếu nhãn được in chìm vào cách điện thì sẽ làm giảm cục bộ chiều dày. Mẫu thử phải cắt sao cho có đoạn được ghi nhãn.

Dịch vụ thí nghiệm dây điện

2. Quy cách tiêu chuẩn lấy mẫu dây điện đo chiều dày của vỏ bọc phi kim loại

Sau khi tất cả vật liệu bên trong hoặc bên ngoài vỏ bọc được tách ra, nếu có, mỗi mẫu thử được cắt thành một lát mỏng bằng một dụng cụ thích hợp (dao cạo, dao sắc, v.v…) dọc theo mặt phẳng vuông góc với trục của cáp.

Nếu cần thiết, mặt phẳng cắt phải được bào nhẵn.

Nếu nhãn được in chìm vào vỏ bọc thì sẽ làm giảm cục bộ chiều dày. Mẫu thử phải cắt sao cho có đoạn được ghi nhãn

3. Thử nghiệm để xác định tính chất cơ của hợp chất cách điện và vỏ bọc

Mẫu thử của mỗi lõi đem thử phải tạo ra được tối thiểu năm mẫu để thử kéo không lão hóa và thử kéo sau một số lần xử lý lão hóa, các lõi của dây dẹt không được tách ra. Bất kể mẫu nào có biểu hiện hư hỏng về cơ học sẽ không được sử dụng cho thử nghiệm này.

4. Quy cách tiêu chuẩn lấy mẫu dây điện để Thử cách điện PVC

Lấy ba mẫu thử liền nhau trong một mẫu của mỗi lõi đem thử có chiều dài 250 mm đến 500 mm. Chiều dài mỗi mẫu thử từ 50 mm đến 100 mm.

Các lõi của dây dẹt không có vỏ bọc, không cần tách ra.

5. Thử vỏ bọc PVC

Đối với vỏ bọc đem thử, lấy ba mẫu thử từ một mẫu có chiều dài từ 250 mm đến 500 mm, sau khi vỏ đã được tách bỏ các lớp bao bọc trong và ngoài (nếu có).

Chiều dài của mỗi mẫu thử từ 50 mm đến 100 mm (giá trị lớn dùng cho mẫu có đường kính lớn).

6. Thử uốn ở nhiệt độ thấp đối với cách điện PVC

Mỗi lõi đem thử lấy hai mẫu có độ dài thích hợp. Sau khi tách các lớp vỏ bọc, chúng sẽ trở thành mẫu thử.

7. Thử uốn ở nhiệt độ thấp đối với vỏ bọc bằng PVC

Đối với mỗi vỏ bọc đem thử, lấy hai mẫu thử có độ dài thích hợp.

Trước khi thử, các lớp bao bọc phải tách ra khỏi vỏ bọc.

8. Thử độ dãn dài ở nhiệt độ thấp đối với cách điện PVC

Mỗi lõi đem thử lấy hai mẫu có chiều dài thích hợp.

9. Thử độ dãn dài ở nhiệt độ thấp đối với vỏ bọc PVC

Mỗi vỏ cáp đem thử được lấy hai mẫu có chiều dài thích hợp.

Sau khi tách bỏ lớp bao bọc, vỏ bọc được cắt mở theo phương dọc trục, sau đó tách lõi và các phần bên trong nếu có.

Đối với cáp có ruột dẫn đồng trục hoặc áo giáp, một mảnh vỏ được cắt theo vết hằn do các phần kim loại tạo nên.

10. Thử tác động ở nhiệt độ thấp đối với cách điện và vỏ bọc PVC

Lấy ba mẫu thử của một đoạn cáp hoàn chỉnh, mỗi mẫu thử có chiều dài ít nhất bằng 5 lần đường kính cáp với chiều dài tối thiểu của mỗi mẫu thử là 150 mm.

Tất cả các phần bao bọc bên ngoài phải được tách bỏ.

11. Quy cách lấy mẫu dây điện để thử Hợp chất vỏ bọc

Một mẫu thử của cáp hoặc dây dẫn hoặc vỏ bọc được tách ra khỏi cáp, phải tạo được tối thiểu 5 mẫu thử cho thử kéo không lão hóa và một số mẫu thử quy định cho mỗi phép thử kéo sau lão hóa đối với vỏ bọc được quy định trong các tiêu chuẩn cụ thể.

Mẫu có chỉ dẫn không chịu được tác động cơ học không được sử dụng cho phép thử này.

12. Thử cách điện PVC

Lấy ba mẫu thử liền nhau trong một mẫu của mỗi lõi đem thử có chiều dài 250 mm đến 500 mm. Chiều dài mỗi mẫu thử từ 50 mm đến 100 mm.

Các lõi của dây dẹt không có vỏ bọc, không cần tách ra.

13. Thử vỏ bọc PVC

Đối với vỏ bọc đem thử, lấy ba mẫu thử từ một mẫu có chiều dài từ 250 mm đến 500 mm, sau khi vỏ đã được tách bỏ các lớp bao bọc trong và ngoài (nếu có).

Chiều dài của mỗi mẫu thử từ 50 mm đến 100 mm (giá trị lớn dùng cho mẫu có đường kính lớn).

14. Thử uốn ở nhiệt độ thấp đối với vỏ bọc bằng PVC

Đối với mỗi vỏ bọc đem thử, lấy hai mẫu thử có độ dài thích hợp.

Trước khi thử, các lớp bao bọc phải tách ra khỏi vỏ bọc.

15. Thử độ dãn dài ở nhiệt độ thấp đối với cách điện PVC

Mỗi lõi đem thử lấy hai mẫu có chiều dài thích hợp.

16. Thử độ dãn dài ở nhiệt độ thấp đối với vỏ bọc PVC

Mỗi vỏ cáp đem thử được lấy hai mẫu có chiều dài thích hợp.

17. Thử tác động ở nhiệt độ thấp đối với cách điện và vỏ bọc PVC

Lấy ba mẫu thử của một đoạn cáp hoàn chỉnh, mỗi mẫu thử có chiều dài ít nhất bằng 5 lần đường kính cáp với chiều dài tối thiểu của mỗi mẫu thử là 150 mm.

Tất cả các phần bao bọc bên ngoài phải được tách bỏ.

18. Thử sốc nhiệt đối với cách điện PVC

Mỗi lõi đem thử lấy hai mẫu có chiều dài thích hợp cách nhau ít nhất 1 m, lớp bọc bên ngoài cách điện, nếu có, phải được tách ra.

19. Thử sốc nhiệt đối với vỏ bọc PVC

Mỗi vỏ bọc lấy hai mẫu có chiều dài thích hợp cách nhau ít nhất 1 m.

Các lớp bọc bên ngoài được tách ra.

Một mẫu dài 0,3 m của mỗi lõi đem thử được cắt ra cách đầu đoạn cáp ít nhất 1 m.

Tham khảo thí nghiệm dây điện, cáp điện của Las XD 508.