• Thiết kế cấp phối bê tông nhựa C19

    Thiết kế cấp phối bê tông nhựa C19 là quá trình thiết kế thành phần hạt bê tông nhựa để đạt được cấp phối tối ưu đảm bảo các chỉ...

  • Thiết kế cấp phối vữa xi măng

    Thiết kế cấp phối vữa xi măng chúng ta cần có kết quả thí nghiệm của xi măng; nước; cát để lên thiết kế cấp phối vữa. Cấp phối vữa xi...

  • Quy cách, tiêu chuẩn lấy mẫu dây điện

    Quy cách, tiêu chuẩn lấy mẫu dây điện, cáp điện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5936:1995. Áp dụng cho cáp và dây dẫn điện. Chi tiết cụ thể cách...

1 2 3 4 5 20