Thiết kế cấp phối vữa xi măng chúng ta cần có kết quả thí nghiệm của xi măng; nước; cát để lên thiết kế cấp phối vữa.

Cấp phối vữa xi măng là tỷ lệ thành phần các vật liệu cho 1m³ vữa.

Cấp phối vữa xi măng phụ thuộc vào mác bê tông, kích thước cốt liệu, chất kết dính, thành phần phụ gia. Cấp phối vữa xi măng được quy định trong định mức dự toán vật liệu theo mác vữa

Để có được cấp phối vữa người ta phải tiến hành thí nghiệm nhiều lần với các tỷ lệ thành phần khác nhau để có được tỷ lệ thích hợp cho từng mác vữa khác nhau

Mẫu kết quả thiết kế cấp phối vữa mác thiết kế 7.5 N/mm2 như sau:

1. Kết quả thí nghiệm xi măng

thí nghiệm xi măng

2. Kết quả thí nghiệm nước

Thí nghiệm nước

3. Kết quả thí nghiệm cát

Mẫu kết quả cát

4. Kết quả thiết kế vữa xi măng

Thiết kế cấp phối vữa

Thiết kế cấp phối vữa xi măng. Tham khảo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4459:1987 về Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa xây dựng. Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc pha trộn và sử dụng các loại vữa xây dựng thông thường, vữa hoàn thiện, vữa chịu axit, vữa chịu nhiệt, vữa bơm và vữa chống thấm. Đối với các công trình xây dựng ở vùng cóp động đất và các công trình có yêu cầu dùng các loại vữa đặc biệt khác ngoài tiêu chuẩn này, phải tuân theo chỉ dẫn riêng.