Mẫu Quyết định thành lập phòng thí nghiệm hiện trường LAS XD508 như sau:

Phòng thí nghiệm hiện trường

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH  CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG  TOÀN CẦUCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      
Số:…………/QĐ/GLOBAL/2019Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
Hà Nội, ngày…….tháng………năm 2019

Nội dung chính

QUYẾT ĐỊNH

“Về việc thành lập phòng thí nghiệm hiện trường”
 Dự án: ABC
 Địa điểm:PHƯỜNG TRẦN PHÚ, TP. MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH
 – Căn cứ Quyết định số: 963/GCN-BXD ngày 09/07/2019 việc công nhận khả năng thực hiện các phép thử của phòng thí nhiệm LAS – XD508. Của CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH  CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG  TOÀN CẦU.
   – Căn cứ quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ;
 – Căn cứ vào sự chấp thuận của chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công phòng LAS – XD508. Thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH  CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG  TOÀN CẦU quyết định thành lập. Phòng thí nghiệm tại hiện trường phục vụ Dự án gồm các điều khoản sau:

             Điều 1: Phòng thí nghiệm hiện trường có nhiệm vụ:

      – Tổ chức quản lý và điều hành mọi hoạt động thí nghiệm kiểm tra chất lượng xây dựng công trình.  Theo đúng đề cương thí nghiệm đã được phê duyệt, tuân thủ nghiệm ngặt các tiêu chuẩn áp dụng thử nghiệm. Các quy định của phòng thí nghiệm chuyên nghành xây dựng;
   – Có trách nhiệm phối hợp với tư vấn giám sát, chủ đầu tư, và các bộ phận chức năng khác. Của các nhà thầu tại công trường để thực hiện nhiệm vụ;
     – Là đầu mối của Công ty tại công trường, chịu sự quản lý điều hành chung của lãnh đạo Công ty, Chỉ huy trưởng công trường;
               Điều 2: Đồng chí Trưởng phòng thí nghiệm có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của phòng trước Công ty. Ban chỉ huy công trường và tư vấn giám sát về kết quả thi nghiệm.
              Điều 3: Thời gian thực hiện từ ngày chấp thuận đến khi kết thúc đưa Công trình vào bàn giao.
              Điều 4: Trưởng phòng TN và CBCNV có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH  CHẤT
LƯỢNG XÂY DỰNG  TOÀN CẦU

 

Trên đây là biểu mẫu Quyết định thành lập phòng thí nghiệm hiện trường LAS XD508. Liên hệ hotline 0982512385 để được tư vấn về dịch vụ.