CÂN ĐÔNG HỒ LÒ XO – QUY TRÌNH KIM ĐNH

Spring dial scales – Methods and means of verification
SOÁT XÉT LN 2

Nội dung chính

Lời nói đầu:

ĐLVN 30 : 2019 thay thế ĐLVN 30 : 2009.
ĐLVN 30 : 2019 do Ban kỹ thuật đo lường ĐLVN/TC 9 “Phương tiện khối lượng và
tỷ trọng ” biên soạn, Viện Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường
Chất lượng ban hành.
VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM ĐLVN 30 : 2019
Cân đồng hồ lò xo – Quy trình kiểm định

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và
kiểm định sau sửa chữa đối với cân đồng hồ lò xo có mức cân lớn nhất tới 200 kg, cấp
chính xác thường (cấp 4).

2 Giải thích từ ngữ

Các từ ngữ trong văn bản này được hiểu như sau:
2.1 Cân đồng hồ lò xo

(ĐHLX) là cân không tự động có cấp chính xác thường (cấp 4),
giá trị độ chia bằng với giá trị độ chia kiểm, theo OIML R76-2006; bao gồm cân
ĐHLX để bàn, có đĩa và cân ĐHLX có móc treo.
2.2 Kiểm định ban đầu là kiểm định lần đầu tiên mới được sản xuất, mới nhập khẩu,
trước khi đưa cân vào sử dụng.

2.3 Kiểm định định kỳ là các lần kiểm định tiếp theo kiểm định ban đầu theo chu kỳ
quy định.

2.4 Kiểm định sau sửa chữa là kiểm định cân trong quá trình sử dụng theo yêu cầu cụ
thể. Thí dụ yêu cầu của người sử dụng cân, yêu cầu của khách hàng, yêu cầu của cơ
quan có thẩm quyền (thanh tra, kiểm tra, v.v.)
2.5 Giá trị độ chia là giá trị thể hiện bằng đơn vị đo khối lượng, chênh lệch giữa hai
giá trị vạch chia liền kề.
2.6 Giá trị độ chia kiểm là giá trị thể hiện bằng đơn vị đo khối lượng dùng để phân
loại và kiểm định cân.
2.7 Số lượng độ chia kiểm là tỷ số giữa mức cân lớn nhất và giá trị độ chia kiểm.
2.8 Độ động (tại một mức cân) của cân ĐHLX là khả năng phản ứng của cân đối với
sự thay đổi nhỏ của tải trọng.

2.9 Độ lặp lại (tại một mức cân) là sự chênh lệch lớn nhất của nhiều lần cân của cùng
một tải trọng tại mức cân đó.

2.10 Sai số lớn nhất cho phép (tại một mức cân) là sự chênh lệch lớn nhất (dương
hoặc âm) theo quy định, giữa giá trị chỉ thị của cân và giá trị tương ứng xác định bằng
quả cân chuẩn tại mức cân đó.
2.11 Độ hồi sai (tại một mức cân) là chênh lệch giữa số chỉ khi tăng tải và giảm tải tại
mức cân đó.
2.12 Các ký hiệu:
– Max, Min: mức cân lớn nhất và mức cân nhỏ nhất của cân (g; kg)
– I: số chỉ trên bộ phận chỉ thị của cân (g; kg)
– d: giá trị độ chia (g; kg)
– e: giá trị độ chia kiểm (g; kg)
– n: số lượng độ chia kiểm
– mpe: sai số lớn nhất cho phép (g; kg)
– L: mức tải kiểm (g; kg).

Kiem dinh can

Công ty Toàn Cầu cung cấp dịch vụ kiểm định đo lường nhanh chóng chính xác

>>  DOWN LOAD DLVN 30:2019