Phiếu yêu cầu lấy mẫu thí nghiệm vật liệu xây dựng. Của trung tâm vật liệu xây dựng và kiểm định vật liệu xây dựng. Las Xd 508 thuộc Công ty CP kiểm định chất lượng Xây dựng Toàn cầu như sau:

Phiếu yêu cầu thí nghiệm vật liệu

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
–œ¯—
PHIẾU YÊU CẦU THÍ NGHIỆM
PYC_SỐ:                    /2021/TNVL/ĐVTC
 Chủ đầu tư?
 Tư vấn giám sát?
 Nhà thầu thi công?
 Công trình?
 Địa điểm?
 Gói thầu?
 Hạng mục?
 Người yêu cầuSĐT: ???????????
TTLoại mẫu thử/nguồn gốcNguồn
gốc mẫu
Ngày lấy
mẫu
Yêu cầuSố lượngHồ sơ (bản)Ghi chú
(mẫu)ThôChính
1???????
2???????
3???????
4???????
5???????
6???????
Hà Nội, ngày……tháng…… năm 2021
ĐƠN VỊ YÊU CẦUĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM

Trên đây là mẫu Phiếu yêu cầu lấy mẫu thí nghiệm vật liệu