Tiêu chuẩn thí nghiệm gạch xây theo tiêu chuẩn việt nam TCVN 6355:2009 phương pháp thử gồm 8 phần với các loại gạch xây. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định kích thước. Và khuyết tật ngoại quan đối với các loại gạch xây.

Nội dung chính

I. Tiêu chuẩn thí nghiệm gạch xây- Gạch bê tông

1.1 Yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn việt nam.

TCVN 6477:2016 áp dụng cho gạch bê tông được sản xuất từ hỗn hợp bê tông cứng dùng trong các công trình xây dựng.

1.2 Mẫu thử

Được ly theo lô. Lô là số lượng gạch cùng loại, cùng kích thước và màu sắc, được sản xut từ cùng loại nguyên vật liệu và cp phi trong khoảng thời gian liên tục.

Đối với gạch có kích thước tương đương thể tích lớn hơn 10 dm3/viên, c lô quy định là 50000 viên

Đối vi gạch có kích thước tương đương th tích lớn hơn 2 dm3/viên đến 10 dm3/viên, cỡ lô quy định là 100000 viên

Đi với loại gạch có kích thước tương đương thể tích 2 dm3/viên hoặc nh hơn, cỡ lô quy định là 200000 viên. Trong trưng hợp không đ số lượng tương ứng quy định trên thì vn coi là lô đủ.

Ly ngẫu nhiên 10 viên ở các v trí khác nhau đại diện cho lô làm mẫu th, đã đủ 28 ngày kể từ ngày sản xuất. Không ly những viên b hư hại do quá trình vận chuyển đ làm mẫu thử.

II. Tiêu chuẩn thí nghiệm gạch xây- Gạch đặc

2.1 Yêu cầu kỹ thuật áp dụng theo tiêu chuẩn việt nam TCVN 1451:1998

Áp dụng cho gạch đặc sản xuất từ đất sét (có thể có phụ gia) bằng phương pháp dẻo. Và được nung ở nhiệt độ thích hợp, dùng để xây móng, tường. Và các bộ phận khác của công trình có trát hoặc ốp bên ngoài. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại gạch đặc có khối lượng thể tích nhỏ hơn 1600 kg/m³.

2.2 Số lượng

gạch đặc đất sét nung trong mỗi lô cần kiểm tra không lớn hơn 100.000 viên. Số lượng nhỏ hơn 100.000 viên cũng được coi là một lô đủ. Mỗi lô phải gồm gạch cùng kiểu, cùng mác; lấy không ít hơn 50 viên làm mẫu thử. Việc lấy mẫu phải tiến hành sao cho mẫu thử là đại diện cho toàn lô gạch, bao gồm các viên được phân bố đều khắp trong lô gạch.

2.3 Lượng mẫu thử cho các chỉ tiêu

Số mẫu để kiểm tra kích thước và các chỉ tiêu ngoại quan theo Điều 5.1.1.

Số mẫu thử để xác định các chỉ tiêu cơ lý theo quy định sau:

Xác định cường độ nén: 5 viên

Xác định cường độ uốn: 5 viên

Xác định độ hút nước và khối lượng thể tích: 5 viên

Xác định vết tróc do vôi: 5 viên

III. Tiêu chuẩn thí nghiệm gạch xây- Gạch lỗ

3.1 Yêu cầu kỹ thuật áp dụng theo tiêu chuẩn việt nam

TCVN 1450:2009 áp dụng cho gạch rỗng sản xuất từ đất sét (có thể có phụ gia) bằng phương pháp đùn dẻo và nung ở nhiệt độ thích hợp. dDng để sử dụng cho kết cấu xây có trát hoặc ốp bên ngoài. Gạch rỗng đất sét nung có khối lượng thể tích lớn hơn 1600 kg/m3 được xem như gạch đặc và áp dụng theo TCVN 1451 :1998.

3.2 Mẫu thử

được lấy theo từng lô. Lô là số lượng gạch cùng loại, cùng kích thước và màu sắc. Được sản xuất với cùng loại hỗn hợp phối liệu và trong một khoảng thời gian liên tục. Số lượng gạch trong mỗi lô cần kiểm tra không lớn hơn 100 000 viên. Số lượng nhỏ hơn 100 000 viên cũng được coi là một lô đủ. Lấy 50 viên bất kỳ ở các vị trí khác nhau trong lô làm mẫu kiểm tra, sao cho các mẫu là đại diện cho toàn lô đó.

3.3 Số lượng mẫu thử cho các chỉ tiêu

Số mẫu để kiểm tra kích thước, các yêu cầu về hình dạng theo 5.1.1. Số mẫu để kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý theo quy định sau:

Xác định cường độ nén                                            : 5 viên

Xác định cường độ uốn                                            : 5 viên

Xác định độ hút nước (độ rỗng, khối lượng thể tích)  : 5 viên

Xác định vết tróc do vôi                                            : 5 viên