Quy định mới về kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng. Được quy định trong Phụ lục 03 Nghị định 62/2016/NĐ-CP ban hành ngày 01/07/2016. Thông tư số 06/2017/TT-BXD  này hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 62/2016/NĐ-CP. Về hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong. Và ngoài nước có liên quan trên lãnh thổ Việt Nam. Nội dung chi tiết như sau:

Phòng thí nghiệm LAS XD 508

Quy định mới về kết quả thí nghiệm chuyên ngành xây dựng lập phải bao gồm các thông tin và nội dung cơ bản như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

2. Địa chỉ nơi đặt phòng thí nghiệm, mã số LAS -XD ( ghi theo giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng).

3. Số hợp đồng kinh tế hoặc văn bản yêu cầu của tổ chức yêu cầu thí nghiệm

4. Tên dự án/ công trình/ hạnh mục công trình được khảo sát, lấy mẫu, thí nghiệm. Đối với thí nghiệm phục vụ nghiên cứu/ tự kiểm tra chất lượng của nhà sản xuất thì ghi rõ mục đích thí nghiệm.

5. Loại mẫu thí nghiệm

6. Tiêu chuẩn thí nghiệm

7. Kết quả thí nghiệm

8. Thời gian lập phiếu kết quả thí nghiệm

9. Chữ ký của nhân viên thí nghiệm và cản bộ quản lý

tham khảo bài viết liên quan:

Hoạt động phòng thí nghiệm hiện trường

hồ sơ năng lực phòng thí nghiệm LAS XD 508