ĐLVN 104 : 2002 Thước vặn đo ngoài – Quy trình hiệu chuẩn

Micrometer callipers – Methods and means of calibration

Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện hiệu chuẩn thước vặn đo ngoài có giá trị độ chia 0,01 mm, phạm vi đo đến 1 000 mm.

Các phép hiệu chuẩn và phương tiện hiệu chuẩn

Phải lần lượt tiến hành các phép hiệu chuẩn với các phương tiện hiệu chuẩn nêu trong bảng 1.

Bảng 1

Tên phép hiệu chuẩn Theo điều nào của QTHC Phương tiện hiệu chuẩn
1. Kiểm tra bên ngoài 4.1 Mắt thường, kính lúp 10 X
2. Kiểm tra kỹ thuật 4.2
3. Kiểm tra đo lường 4.3
–    Xác    định     độ     không phẳng của mặt đo 4.3.1 Tấm kính phẳng
– Xác định độ không song song giữa hai mặt đo 4.3.2 Bộ 4 tấm kính phẳng song song
Bộ căn mẫu cấp chính xác 1
– Xác định sai số số chỉ 4.3.3 Bộ căn mẫu cấp chính xác 0, cấp chính xác 1, trụ gá
–  Xác  định  lực  đo  của  đầu chỉnh lực 4.3.4 Cân đồng hồ có giá trị độ chia ≤ 20 g, hoặc lực kế, trụ gá
– Xác định sai số của thanh điều chỉnh 4.3.5 Máy đo độ dài vạn năng, optimet ngang có giá trị độ chia 1 mm

>> DOWNLOAD đầy đủ tiêu chuẩn  ĐLVN 104 : 2002 tại đây