Trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng – Las Xd 508 cung cấp dịch vụ thí nghiệm sơn Epoxy. Dựa vào tiêu chuẩn TCVN 9014:2011. Các chỉ tiêu thí nghiệm bao gồm: Ổn định trong thùng chứa ; Tính đồng nhất; Độ mịn; Thời gian khô (Khô bề mặt); Khả năng thi công; Bề ngoài màng sơn; Thời gian sống; Phù hợp lớp phủ trên; Độ bền va đập ; Độ bóng 60°; Khả năng chịu kiềm; Khả năng chịu xăng; Độ bền mù muối; Hàm lượng chất không bay hơi và Xác định tính nhựa Epoxy.

Thí nghiệm sơn Epoxy

Thí nghiệm sơn Epoxy

Mẫu kết quả thí nghiệm SƠN EPOXY, SƠN CHỐNG GỈ EPOXY MÀU NÂU GEP-018; LOẠI 2, PHỦ DƯỚI

TT Tên chỉ tiêu chất lượng Đơn vị Tiêu chuẩn Yêu cầu Kết quả
1 Ổn định trong thùng chứa TCVN 9014: 2011 Thành phần chính và chất đóng rắn được trộn bằng cách khuấy phải đồng nhất, không bị đóng thành cục tảng Không bị đóng thành cục, không thành tảng
2 Tính đồng nhất TCVN 9014: 2011 Hỗn hợp
phải đồng nhất
Hỗn hợp
đồng nhất
3 Độ mịn µm TCVN 2091: 2015 ≤ 40 20
4 Thời gian khô (Khô bề mặt) Giờ TCVN 2096: 2015 ≤ 6 5h15
5 Khả năng thi công TCVN 9014: 2011 Không ảnh hưởng
đến thi công sơn
Không ảnh hưởng
đến thi công sơn
6 Bề ngoài màng sơn TCVN 9014: 2011 Bình thường Bình thường
7 Thời gian sống Giờ TCVN 9014: 2011 ≥ 5 6h10
8 Phù hợp lớp phủ trên TCVN 9014: 2011 Không ảnh hưởng đến lớp phủ trên Không ảnh hưởng đến lớp phủ trên
8 Độ bền va đập kg.m TCVN 2100-2: 2013 ≥ 50 Đạt
9 Độ bóng 60° TCVN 2101:2016 ≥ 70 Đạt
10 Khả năng chịu kiềm TCVN 9014: 2011 Khi ngâm trong kiềm, không có dấu hiệu bất thường Có khả năng chịu kiềm
11 Khả năng chịu xăng TCVN 9014: 2011 Khi ngâm trong xăng, không có dấu hiệu bất thường Có khả năng chịu xăng
11 Độ bền mù muối TCVN 9014: 2011 Bền trong mù muối Bền trong mù muối
12 Hàm lượng chất không bay hơi % TCVN 9014: 2011 ≥ 60 64.30
13 Xác định tính nhựa Epoxy % TCVN 9014: 2011 Có chứa nhựa
epoxy
Có chứa nhựa
epoxy

Đánh giá: Các chỉ tiêu thử nghiệm của mẫu thử đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 9014: 2011