Thí nghiệm bu lông 8.8 theo tiêu chuẩn TCVN1916 – 1995, TCVN197 – 2014.  Tiêu chuẩn này áp dụng cho bu lông, vít, vít cấy và đai ốc. Có ren hệ mét theo TCVN 2248 – 77 với đường kính ren từ 1 đến 48 mm. Thử lực kéo theo cấp độ bền 8.8 thì phần thân ren co bị đứt không.

thí nghiệm bu lông 8.8

Phương pháp thí nghiệm bu lông 8.8

  • Kiểm tra dạng ngoài của bu lông, vít, vít cấy và đai ốc được tiến hành không sử dụng dụng cụ phóng đại.
  • Kiểm tra khuyết tật bề mặt của bu lông, vít và vít cấy theo TCVN 4795 – 89.
  • Kiểm tra khuyết tật bề mặt của đai ốc theo TCVN 4796 – 89.
  • Kiểm tra kích thước bu lông, vít , vít cấy và đai ốc theo các tiêu chuẩn và tài liệu kĩ thuật đã qui định.
  • Độ nhám bề mặt được kiểm tra bằng cách so sánh với mẫu chuẩn về nhám bề mặt.
  • Độ nhám ren bu lông, vít và vít cấy được kiểm tra tại bề mặt của prôfin ren.
  • Phương pháp kiểm tra chất lượng và chiều dày lớp mạ theo TCVN 4392 – 86.
  • Tải trọng phá hỏng của bu lông, vít và vít cấy

Mẫu kết quả thí nghiệm bu lông

Mẫu thử: THÍ NGHIỆM BU LÔNG 8.8 ( CẤP ĐỘ BỀN B8.8)

STT Ký hiệu
mẫu
Giới hạn chảy Rc Độ bền kéo Rb Vị trí phá hoại Ghi chú
Ứng suất
chảy ( ≥ 640 )
Ứng suất
bền  ( ≥ 800 )
N/mm2 N/mm2 N/mm2
1 Bulong
M24 x J70
691.2 884.2 Đứt phần thân ren Đạt yêu cầu
2 695.8 871.6 Đứt phần thân ren
3 697.4 872.9 Đứt phần thân ren
4 690.8 869.6 Đứt phần thân ren
5 688.9 877.5 Đứt phần thân ren

Đánh giá: Các chỉ tiêu thử nghiệm của mẫu thử đạt cấp độ bền B6.8 theo TCVN 1916 – 1995

Để thí nghiệm bu lông 8.8. quý khách liên hệ với trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng. Hotline: 0982512385