Mẫu thí nghiệm và kiểm định công trình tại Cty Toàn cầu có các nội dung như sau:

Nội dung chính

I, CÁC CĂN CỨ THỰC HIỆN:

 1. Căn cứ pháp lý:

2. Tiêu chuẩn và quy phạm xây dựng:

Thí nghiệm và kiểm định công trình

Thí nghiệm và kiểm định công trình

II, GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH

1. MỤC ĐÍCH CÔNG TÁC KHẢO SÁT, KIỂM ĐỊNH

2.  NỘI DUNG KHẢO SÁT, KIỂM ĐỊNH

III. Đo vẽ, khảo sát hiện trạng và đánh giá chất lượng chi tiết kiến trúc, hiện trạng sử dụng công trình:

1. Khảo sát chi tiết hiện trạng chất lượng các bộ phận kết cấu công trình

IV. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN, ĐÁNH GIÁ

1, Tóm lược về phương pháp tiến hành và căn cứ để đánh giá

2, Các thiết bị chính sử dụng trong quá trình khảo sát, kiểm định

V.3, Một số biện pháp cụ thể và Phương pháp đánh giá V.3.1, Khảo sát, đo vẽ hiện trạng kiến trúc

V.3.2, Khảo sát hiện trạng kết cấu công trình:

V.3.3- Phương pháp đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu công trình:

+ Bước 1: Đánh giá mức độ nguy hiểm của cấu kiện, phân cấu kiện thành 2 loại:

+ Bước 2: Đánh giá mức nguy hiểm của các bộ phận nhà (nền móng,  kết cấu  chịu lực phần thân, kết cấu bao che), cấp đánh gia được chia thành 4 cấp: a, b, c,  d

a/ Đánh giá nền móng:

b/ Đánh giá cấu kiện kết cấu bê tông cốt thép:

+ Bước 3: Đánh giá mức độ nguy hiểm của nhà, cấp đánh giá được chia thành 4 cấp: A, B, C, D.

+ Phương pháp đánh giá tổng hợp:

VI, KẾT QUẢ KHẢO SÁT, KIỂM ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG.

VI.1- Về kiến trúc công trình, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và vật liệu hoàn thiện, chi tiết kiến trúc.

VI.1.2- Chất lượng hiện trạng kiến trúc và vật liệu hoàn thiện.

-Về quy hoạch, cảnh quan kiến trúc:

– Chất lượng vật liệu hoàn thiện:

VI.1.3- Chất lượng hệ thống kỹ thuật, hạ tầng xung quanh công trình.

VI.2- Về kết cấu công trình:

a-   Kết cấu móng:

a-   Kết cấu tường:

a-  Kết cấu mái, cột thép:

a-   Nhận xét về hiện trạng kết cấu phần thân:

VI.4. Đánh giá mức độ nguy hiểm của công trình theo TCVN 9381:2012.

VII, KẾT LUẬN

Trên đây là mẫu Mẫu thí nghiệm và kiểm định công trình của Trung tâm thí nghiệm và kiểm định vật liệu xây dựng Toàn cầu. Để có biểu mẫu đầy đủ, vui lòng liên hệ Hotline 0982 512 385

Tham khảo

Dịch vụ kiểm định nâng tầng