Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa đầy đủ, cập nhật được chúng tôi tóm tắt như sau:

Chứng nhận chất lượng sản phẩm

Chứng nhận chất lượng sản phẩm

Nội dung chính

I. Sản phẩm, hàng hóa được chia thành (K3,4 Đ3 Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa)

1. Sản phẩm, hàng hóa nhóm 1:

– Không có khả năng gây mất an toàn.  (Sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý.  Và đúng mục đích, không gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường)

2. Sản phẩm hàng hóa nhóm 2:

  • Có khả năng gây mất an toàn . (sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý. Và đúng mục đích, vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường)

*Điều kiện về sản phẩm trước khi đưa ra thị trường (Đ28 Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa).

Công bố tiêu chuẩn áp dụng (TCCS, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế). (Điểm b khoản 1)

Chứng nhận hợp chuẩn, công bố hợp chuẩn đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 1 (Điểm c khoản 1).

Chứng nhận hợp quy, bắt buộc công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 . (điểm c khoản 1) (K2 Đ4 NĐ 132/2008)

Tham khảo : https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-chat-luong-san-pham-hang-hoa-2007-05-2007-QH12-59776.aspx

2. Thông tư 28/2012/TT-BKHCN + Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn Kỹ thuật

*Công bố hợp chuẩn là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa. Phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng (K1, Đ3 TT28/2012).

Tiêu chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại. Đánh giá  các đối tượng sản phẩm, hàng hoá. Và các đối tượng khác nhằm nâng cao chất lượng.  Và hiệu quả của các đối tượng này (K1 Đ3 Luật Tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật).

Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa phù hợp.  Với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (K2, Đ3 TT 28/2012).

Quy chuẩn kỹ thuật là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật.  Và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hoá phải tuân thủ.  Để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; bảo vệ lợi ích.  Và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng. Vàcác yêu cầu thiết yếu khác (K2 Đ3 Luật Tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật)

Tham khảo bài viết liên quan:

Quy trình chứng nhận chất lượng sản phẩm