Tiêu chuẩn thí nghiệm vệt hằn bánh xe theo quyết định của Bộ giao thông vận tải. Số: 1617/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 04 năm 2014. Ban hành quy định kỹ thuật về phương pháp thử độ sâu vệt hằn bánh xe của bê tông nhựa. Xác định bằng thiết bị wheel trachking. Thí nghiệm độ sâu vệt hằn bánh xe được thực hiện trong quá trình thiết kế hỗn hp bê tông nhựa. Theo TCVN 8820:2011 trong giai đoạn thiết kế hoàn thiện.

thí nghiệm vệt hằn bánh xe

Vệt hằn bánh xe

Nội dung chính

1. Quy định về mẫu thử: Số lượng mẫu là 02 mẫu

– Mu dạng tấm hình chữ nhật được chế bị bằng cách sử dụng thiết bị đầm lăn theo có kích thước:

– (Chiều dài) x (Chiều rộng) x (Chiều dày) = (320 mm) x (260 mm) x (50 mm). Hoặc

– (Chiều dài) x (Chiều rộng) x (Chiều dày) = (300 mm) x (300 mm) x (50 mm).

–  Mu khoan hình trụ tròn có đường kính không nhỏ hơn 250 mm, dày 50 mm hoặc mẫu có đường kính 150 mm, y 50 mm.

2. Bảo dưỡng mẫu

– Mẫu được bảo quản ở nhiệt độ không quá 25 ºC. Khi chưa thí nghiệm phải được đặt trên bề mặt phẳng.

– Mẫu thử sau khi đầm nén ít nhất 2 ngày mới tiến hành thử nghiệm. Ngày tuổi của các mẫu của một thử nghiệm phải gn nhau, sai khác về tuổi mẫu không được vượt quá 10%.

3. Phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn thí nghiệm vệt hằn bánh xe

Áp dụng trình tự thử nghiệm xác định độ sâu vệt hằn bánh xe của bê tông nhựa bằng thiết bị Wheel Tracking theo 3 (ba) phương pháp A, B và C 

–  Áp dụng với các loại hỗn hợp bê tông nhựa được sản xuất theo phương pháp trộn nóng có c hạt lớn nhất danh định không lớn hơn 25 mm. Mẫu thử được chế bị trong phòng hoặc lấy về từ hiện trường. Có dạng tấm hình chữ nhật hoặc hình trụ tròn.

Thí nghiệm độ sâu vệt hằn bánh xe được thực hiện trong quá trình. Thiết kế hỗn hp bê tông nhựa theo TCVN 8820:2011 trong giai đoạn thiết kế hoàn thiện.

4. Kết quả thí nghiệm

Biểu mẫu kết quả thí nghiệm  như sau:

Đối tượng lấy mẫu: Mẫu BTN C12,5

Kích thước mẫu TN: Mẫu hình trụ KT: (250×50) mm

MẫuĐộ sâu vệt hằn sau 15.000 lượt bánh xeGiá trị trung bìnhYêu cầu kỹ thuật: số 1617/QĐ-BGTVT
Trái5.205.10Max 12.50mm/15.000 lượt bánh xe
Phải5.00
Kết quả vệt hằn bánh xe

Kết quả vệt hằn bánh xe

Tham khảo:

Thí nghiệm bê tông nhựa

Thiết kế bê tông nhựa