Mẫu Biên bản nghiệm thu phòng thí nghiệm hiện trường của Trung tâm thí nghiệm – LAS XD 508. Thuộc Công ty CP Kiểm định Chất lượng Xây Dựng Toàn cầu như sau:

Phòng thí nghiệm hiện trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

                                                                                                               Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2022

 BIÊN BẢN KIỂM TRA, CHẤP THUẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG

Gói thầu: Nâng cấp, mở rộng QL2 đoạn Km284+600 đến Km285+995. Gói thầu RAP/CP23.

Dự án: Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAMP).

Địa điểm : Tỉnh Hà Giang.

Nhà thầu thi công : Liên danh Công ty cổ phần 208 và Công ty TNHH Hiệp Phú.

Nội dung chính

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

  1. Đại điện Tư vấn giám sát: Ban Quản lý Dự án 3

– Ông: Đàm Ngọc Linh                                Chức vụ: Phó trưởng phòng PID1

– Ông: Đỗ Mạnh Hải                                    Chức vụ: Chuyên viên phòng PID1

  1. Đại điện Tư vấn giám sát: Công ty CP TVTK CTGT Miền Bắc

– Ông: Phan Văn Đãi                                    Chức vụ: Kỹ sư tư vấn thường trú

  1. Đại điện Nhà thầu thi công: Liên danh Công ty Cổ phần 208 và Công ty TNHH Hiệp Phú

– Ông: Đặng Trọng Sơn                               Chức vụ: Phó giám đốc Cty CP 208

  1. Đại diện đơn vị thí nghiệm: Phòng thí nghiệm LAS – XD 508 thuộc Công ty cổ phần kiểm định chất lượng xây dựng Toàn Cầu.

– Ông: Lê Văn Nga                                       Chức vụ: Phụ trách kỹ thuật TN VLXD

II/ NỘI DUNG KIỂM TRA:

  1. Các nội dung thực hiện của trạm thí nghiệm hiện trường

+) Nén mẫu vữa, bê tông.

  1. Nội dung kiểm tra :

– Kiểm tra trạm thí nghiệm tại hiện trường của phòng LAS-XD 508.

– Địa điểm : Km285+600 – Km285+640, QL2, tỉnh Hà Giang.

– Nhân sự thí nghiệm: Cán bộ có đầy đủ văn bằng, chứng chỉ kiểm định chuyên môn đáp ứng nhu cầu thí nghiệm công trình.

– Trang thiết bị, dụng cụ thí nghiệm và chứng chỉ kiểm định, hiệu chuẩn phục vụ công tác thí nghiệm vẫn còn hiệu lực kiểm định. Đối với từng phép thử sử dụng cho công trình, đáp ứng theo yêu cầu của dự án (theo danh mục đính kèm).

III/ KẾT QUẢ KIỂM TRA:

– Về nhân lực: Đảm bảo về số lượng thí nghiệm viên phục vụ thí nghiệm cho công trình, các thí nghiệm viên đã qua đào tạo về thí nghiệm.

– Về trang thiết bị: Có đầy đủ trang thiết bị thí nghiệm và tất cả đã được kiểm điểm định, hiệu chuẩn theo đúng quy định.

IV/ KẾT LUẬN:

Chấp thuận phòng thí nghiệm tại hiện trường của phòng LAS – XD508 đủ năng lực để tham gia công tác thí nghiệm. Và kiểm tra chất lượng phục vụ công tác thi công Gói thầu RAP/CP23: Nâng cấp mở rộng QL2 đoạn Km285+560 đến Km285+995, Dự án VRAMP ./.

 

ĐẠI DIỆN

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 3

 

ĐẠI DIỆN

TƯ VẤN GIÁM SÁT

 

 

 

        ĐẠI DIỆN                                                               ĐẠI DIỆN

      NHÀ THẦU THI CÔNG                                      ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM

Trên đây là mẫu Biên bản nghiệm thu phòng thí nghiệm hiện trường của LAS XD 508. 

 

`